Nota van Antwoord op zienswijzen NRD gereed

14-01-2021
3996 keer bekeken

Van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen over het voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project A58 Tilburg - Breda. De nota van antwoord waarin wij op deze zienswijzen reageren is nu beschikbaar.

De Nota van antwoord is te downloaden via deze link

Waar gaat dit over?
In het MER moet voldoende informatie op tafel komen om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Dit vereist een scherpe afbakening van ‘reikwijdte en detailniveau': waarop moet het onderzoek zich vooral gaan richten, wat is minder belangrijk, en wat kan zelfs helemaal buiten beschouwing blijven? Het projectteam heeft hiertoe een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt waarin staat aangegeven op welke wijze het milieueffectrapport wordt opgesteld en wat de uitgangspunten zijn.

Beantwoording zienswijzen
Het projectteam is de afgelopen weken aan de slag gegaan met de beantwoording op de 28 ontvangen zienswijzen alsmede het advies van de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. Het is daarbij goed om aan te geven dat in deze verkenningsfase het MER (ook wel planMER genoemd) vooral gericht op de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven. Het gaat dus vooral om informatie die nodig is om een keuze te kunnen maken voor een voorkeursalternatief. Na vaststelling van het voorkeursalternatief stellen we in de volgende fase (planuitwerking) een MER (projectMER) op dat de milieueffecten van het voorkeursalternatief in meer detail onderzoekt en beschrijft. In de planuitwerkingsfase komen bijvoorbeeld de uitwerking van compenserende en mitigerende maatregelen voor natuur en geluid en de nadere concretisering van duurzaamheidsaspecten aan bod.

Aanscherpingen op ons onderzoek
De zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r. hebben geleid tot de volgende aanscherping voor het MER in de Verkenning A58 Tilburg – Breda:

  • Aanvullend op het toetsen van de geluidbelasting en de luchtkwaliteit aan de geldende wettelijke normen, worden de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit ook ten opzichte van de WHO-advieswaarden inzichtelijk gemaakt;
  • Het gezondheidsonderzoek wordt door middel van een MGR (Milieu Gezondheids Risico-indicator), in plaats van een GES (Gezondheid Effect Screening) uitgevoerd. De MGR-methodiek is een meer actuele en doorontwikkelde methode om de milieukwaliteit te beoordelen;
  • Een beschouwing van de effecten van/onzekerheden door Corona op de verkeersprognoses wordt opgenomen in het MER en afgezet tegen de bandbreedte van de in het MER gehanteerde verkeersscenario’s;
  • Het aspect trillinghinder wordt kwalitatief (beschouwend) opgenomen in het MER.

Betrokkenen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen hierover in de tweede helft van januari ook nog persoonlijk bericht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.